13. tétel: Örkény István - Az egyperces novellákThis is a featured page

Ezt a tételt még ki kell eggészíteni! Életrajzi egyperces, Ballada a költészet hatalmáról, A végzet.... Legyenek pontos fogalmak, meghatározások!

Örkény István életrajza
 • Budapesten született jómódú, zsidó származású gyógyszerészcsaládban
 • APiarista Gimnázium után vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett
 • 1930-as években kezdett írni, a Szép Szó köréhez tartozott, jól ismeri József Attilát
 • 1938-39 London, Párizs
 • 1942-ben behívják munkaszolgálatra, élményeit a Lágerek népe regényben örökítette meg
 • A2. magyar hadsereggel gyalogolt a Donig, majd Voronyezsnél fogságba esett
 • 1946-1956 az MKP tagja
 • Újságoknál dolgozik: Magyarok, Újhold, Csillag
 • Házastársak című regénye sikeres, Lila tinta című elbeszélése nagy port kavart
 • 1956-ban részt vett a forradalomban, ezért 5 évre betiltják
 • A60-as években születtek legnagyobb művei: Macskajáték, Tóték, Egyperces novellák
 • Utolsó éveinek egyik legsikeresebb drámája a Pisti a vérzivatarban
 • Életrajzát a Párbeszéd a groteszkről című interjúregény tartalmazza
 • Részletes, anekdotikus mű: Örkény szeretett önmagáról beszélni
 • Örkény egyperces életrajza

Örkény István művészetének sajátosságai
Az abszurdról elsősorban Karinthy Frigyes művei jutnak eszünkbe. A "minden másképp van" Karinthy egyik nagy felfedezése. Gondolkodásmódja, világlátása, humora szokatlan volt a magyar prózában. Ma pedig már lehetetlen eldönteni, hogy Karinthyra mennyiben hatott a budapesti vicc, a nagyvárossá fejlődő hely hangulata, s mennyiben formálta ezt ő maga. Örkény István (1912 - 1979) írásaiban a Karinthy-örökség is tovább él. Az egyperces novellák új műfajt teremtettek a hatvanas években, akárcsak Karinthy az irodalmi paródiáival, az Így írtik tivel. Az egypercesek logikája is abszurd, a viccekre emlékeztetnek. A vicc a XX. század különös "népművészeti" terméke: szájhagyomány útján terjednek, s közérdekű történéseket, viszonyokat villantanak fel.

Az abszurd Ez nem lesz elég!!! A füzetbe leírt grteszk és abszurd meghatározásokat kérem!!! Az egypercesek közül és legalább 6-7 kis mű szerepeljen példaként! Csekő Gy. Május 2.

Groteszk: az olasz grotte (barlang) szóból származik. A komikum egyik formája. Szélsőségesen össze nem illő elemeket társít, nevetséges és borzongató hatást elérve.Diszharmónia áll fenn a groteszk művekben. A groteszk sosem merev, mindig nyitott.
Abszurd: a latin absurdus (süket) szóból származik. Különbözik a groteszktől. Itt is szélsőségesen össze nem illő elemek társulnak, de az abszurd a világot tagadja amit bemutat, az emberi lét kilátástalanságát mutatja.

(Olyan uralkodó, a XX. századot átható "tünet" az abszurd, mint amilyen a romantika idején a melankólia volt. Az abszurd azonban nem irodalmi irányzat, áramlat, inkább szemléletmód, a világra való rálátás "szögét" jellemzi, stíluselemként létezik.A groteszk ugyanakkor esztétikai minőség és stílusárnyalat egyszerre. Mint esztétikai minőség: általában valamilyen torz, rút tulajdonság kifejezője. Stílusárnyalatként: félelmet keltő; komikus és tragikus elemeket ötvöző ábrázolási mód (pl.: Gogol, Karinthy, Hašek). Az abszurd a latin absurdus szóból származik, amely kellemetlent, ésszerűtlent jelent. Az abszurd ábrázolásban "hihetetlen" jelenségek tanúi leszünk, felborul a hétköznapi logika, de a logikai konvenciók kicsorbulásával párhuzamosan új, más logikai rend épül.)


Egypercesek

Maga a műfaj és elnevezése is Örkény Istvántól származik. Az ’egyperces’ jelző a mű terjedelmére utal: egyetlen perc alatt elolvasható. Terjedelme néhány sorostól a 2-3 oldal hosszúságúig változhat. Ezek a művek parabolisztikus, ironikus és groteszk jelleggel bírnak. A Használati utasítás arra is felhívja a figyelmet, hogy e művek, rövidségük ellenére is teljes értékű írások, amelyeknél fontos a címadás. Az egypercesekben több jelentésréteg épül egymásra, s ezáltal nem biztos, hogy az olvasó könnyen vagy egyből megérti a mű mondanivalóját. Ekkor ajánlott újraolvasni a művet. Az egyperces novella műfajának lényegi vonása, hogy az író csak a legszükségesebbet közli, így a mű értelmezése az olvasó képzeletének maximumát várja el. Megjegyzés: Az egyperces nem vicc, ahogy a többiek sem anekdoták, de e műfajok hatottak az új típus kialakulására.

Örkény István néhány fontosabb egyperces novellája: Használati utasítás; Arról, hogy mi a groteszk; In memoriam dr. K. H. G.; Mindig van remény; Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók!; Apróhirdetés; Az autóvezető; Mi mindent kell tudni; Nászutasok a légypapíron; Tanuljunk idegen nyelveket!; Budapest; Az élet értelme.

In memoriam dr. K. H. G.
Egy tanult ember (egy tanár) próbálna beszélgetni egy tudatlannal (német őr), aki szégyenében lelőtte. (A tanár „nagyon szeretett olvasni”, az őr pedig „paprikavörös lett”, mielőtt gyilkolt.). A mű egy rövid párbeszéd, melyben a doktor úr a kultúra értékeiről próbál beszélni az őrrel, aki nyilvánvalóan tudatlan, műveletlen, s egyetlen tudása a gyilkolás. Ez az egy perces utal a két embertípusra: művelt, kultúrált és az erőszakos, gyilkos. Az elbeszélés nemcsak két konkrét személy ellentétét fejezi ki, hanem rajtuk keresztül a német kultúra és a német barbárság kettőségét is. Megjegyzés: A monogram K. Havas Géza (1905-1945) kritikus, újságíró nevét rejti, aki koncentrációs táborban halt meg.


Címjegyzék az olvasott egypercesekrőL .........

Mi mindent kell tudni
 • a cím által válik novellává
 • maga a szöveg egy átszállójegyről átmásolt szabályzat
 • a cím itt a szöveg része, nemcsak utal a tartalomra
 • felsóhajtás, összekacsintás az olvasóval
 • a szabályok feleslegesen bonyolult voltára hívja fel a figyelmet
 • hétköznapi életünk során a hasonló szövegeket gyakran el sem olvassuk
 • lényegében használhatatlan információ, nem is érdemes tudniFazy_
Fazy_
Latest page update: made by Fazy_ , Jun 22 2008, 5:58 AM EDT (about this update About This Update Fazy_ Edited by Fazy_

66 words added
2 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.