16. tétel: Magyarország a második világháborúbanThis is a featured page

A trianoni békeszerződés
 • az első világháború vesztes országaként Magyarország is a párizsi békekonferenciák döntésétől függött
 • 1920. június 4-én írták alá a magyar békeszerződést a versailles-i Trianon kastélyban
 • a béke értelmében Magyarország területe 283 000-ról 93 000-re csökkent, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra
 • elcsatolták a Felvidéket, a Kárpátalját, Erdélyt, a Partiumot, a Bánátot, Bácskát és Burgenlandot
 • a magyarság közel 1/3-a, 3,3 millió fő került idegen fennhatóság alá
 • ezek után a magyar politikát áthatotta a revízió kérdése
 • elterjedtek olyan ideológiák miszerint a liberalizmus csődöt mondott Magyarországon és a zsidóság megerősödését segítette elő --> részben őket okolták a háború elveszítéséért
 • a konszolidációs kormányok elítélték a szélsőjobboldali gondolatokat, mégis kénytelenek voltak kiszolgálni azokat
 • elítélték a békediktátumot, de nem volt egyetértés a revízió mértékében

Területi revízió + német függés és jobbratolódás
 • a harmincas években nőtt azon politikusok száma aki Németország feltétlen szövetségeseként határozottabb politizálást sürgetett a trianoni béke felszámolása érdekében <---> Horthyék mérsékelt politikai irányzata fel akarta használni a német politikát revíziós céljai megvalósítására de elkötelezettség nélkül
 • 1938-1939-től Németo. lekötelezte M.o.-t azzal, hogy több revíziós sikerhez hozzájuttatta + gazdaságilag is legfontosabb partner
 • Gömbös után Darányi, Imrédy, és Teleki is igyekezett kevésbé németbarát politikát folytatni….sikertelenül
 • 1938. november 2-án megszületett az első bécsi döntés --> visszakerült Magyarországhoz a Felvidék és a Kárpátalja déli része, Szlovákia csaknem 12 ezer m2 területe került M.o.-hoz (86,5%-a a lakosságnak magyar volt) --> az államhatár így az etnikai határt követte
 • a társadalom széles rétegeiben növelte a rendszer és politikája iránti bizalmát
 • 1939-ben Imrédy miniszterelnököt gróf Teleki Pál követte
 • Teleki fenn akarta tartani az önálló magyar politizálás lehetőségét, de ennek ellenére az ország mozgástere kül- és belpolitikában is egyre szűkült
 • Lengyelország lerohanásakor a Teleki-kormány igyekezett kívül maradni a háborún
 • 1940. augusztus 30-án meghozták a 2. bécsi döntést, amely felosztotta Erdélyt, az északi rész + Székelyföld visszakerült M.o.-hoz (43600 km2-el gyarapodott az ország) --> ez a területi rendezés egyik felet sem elégítette ki
 • a döntés után M.o. még jobban elkötelezte magát Németo. mellett, csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez + hozzájárult ahhoz hogy Románia irányába német csapatok haladjanak át az ország területén
 • Teleki továbbra is ellenállt a németbarát politika fokozásának, megtagadta a Jugoszlávia elleni hadjáratban való részvételt + örökbarátsági szerződést kötött velük --> öngyilkos lett
 • a németek április 6-án lerohanták Jugoszláviát, a magyar csapatok április 11-én csatlakoztak a támadáshoz
 • Teleki után Bárdossy lett miniszterelnök --> kiszolgálta a németeket
 • visszakapta M.o. a Bácskát, a baranyai háromszöget, és a Muravidéket

Magyarország a háborúban
 • M.o. akkor került hadiállapotba amikor csatlakozott a Sz.u. elleni hadjárathoz
 • 1941. december 7-én a brit kormány is hadat üzent M.o.-nak, ezután Bárdossy-ék hadat üzentek Amerikának
 • a keleti frontra küldtek magyar hadtesteket, de sikertelenek voltak a németek mégis több katona bevonását követelték
 • 1943-ban szovjet csapatok felmorzsolták a 2. magyar hadsereget a Don folyó mentén
 • 1942 elején Horthy Kállay-t nevezte ki miniszterelnöknek --> politikai fordulatot kellett előkészítenie, de a közvéleményt mélyen áthatotta a németbarát propaganda és a revíziós sikerek
 • 1943 őszén előzetes fegyverszüneti egyezményt írtak alá --> a németek hírt szereztek a titkos tárgyalásokról és előkészítették M.o. megszállását à1944. március 19-én végre is hajtották (Horthyt tárgyalásokra csalták)
 • végül Horthy engedett, kinevezte Sztójay Dömét miniszterelnöknek, Edmund Veesenmayer vette át az irányítást
 • 44 márciusában Horthy elkezdte a kiugrás előkészítését --> Lakatos Gézát nevezte ki
 • 1944. október 11-én aláírták a fegyverszünetet a Szovjetunióval
 • Horthy rádióbeszédben bemondta hogy kilépnek a háborúból, rögtön letartóztatták + másnap lemondatták
 • a németek Szálasi Ferencet nevezték ki miniszterelnöknek
 • megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága --> a nyilasok letartóztatták és kivégezték vezetőit (Bajcsy-Zsilinszky Endre pl.)
 • decemberben megindultak a szovjet erők, 1945 február 13-án zárult le a hosszas ostrom, áprilisban hagyták el az utolsó német csapatok M.o.-tkiprobalas
kiprobalas
Latest page update: made by kiprobalas , Jun 19 2008, 9:13 AM EDT (about this update About This Update kiprobalas Edited by kiprobalas

2 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.